Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rogów
Herb Urząd Gminy Rogów

Czwartek 21.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa drogi powiatowej nr 5103 E w ramach PROW 2014 - 2020 na odcinku Przyłęk Duży - Kobylin

INFORMACJA  O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego   

w odpowiedzi  na zapytanie  dot. pełnienia  funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej NR 5103 E  na odcinku Przyłęk Duży – Kobylin w ramach PROW 2014- 2020” do dnia 6.02.2017 do godz. 1000 wpłynęła tylko 1 oferta, którą złożyła firma Krystian Kowalski – Drogowe Biuro Projektowe , ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

 

Oferta spełniła wszystkie wymagane warunki  i wymagania

Oferent oferuje prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją za łączną kwotę netto 34.065,04złote   = 41.900.00zł brutto

W tym ;

Za etap I  - 17.032,52zł netto , 20950,00 zł brutto

Za etap II    17.032,52zł netto , 20950,00 zł brutto

 

                                                                  Wójt Gminy

                                                                Daniel Kołada

Rogów, 10.02.2017 r.


Sprostowanie

Zgodnie z punktem 6. zapytania ofertowego opublikowanego na stronie internetowej bip.rogow.eu dotyczącego  pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z kontrolowaniem rozliczenia prac podczas wykonywania robót budowlanych związanych z zadaniem: „Przebudowa drogi powiatowej NR 5103 E  na odcinku Przyłęk Duży – Kobylin w ramach PROW 2014- 2020”  zamawiający modyfikuje treść zapytania w ten sposób, że potwierdzeniem spełniania warunku znajdowania  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (posiada opłaconą polisę  OC obejmującą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2174)

będzie

 

 zaświadczenie wystawione przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa potwierdzające członkowstwo w Izbie wraz z informacją,  że posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

01.02.2017r.


Zaproszenie zainteresowanych podmiotów do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji 

załączniki:

Projekt budowlano - wykonawczy

Przedmiar robót - Etap 1

Przedmiar robót - Etap 2

 

Rogów, dnia 27.01.2017 r.


o b w i e s z c z e n i e
 

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

stosownie do przepisu art. 53  ust.1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t. ze zm)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

informację,  o  zakończeniu  postępowania administracyjnego
 i wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego
dla  inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 5103 E

w ramach PROW 2014 - 2020

na odcinku Przyłęk Duży – Kobylin, w granicach działek  o numerach ew.:

obręb nr 12 Przyłęk Duży dz. nr 153; obręb nr 15 Rogów dz. nr 741;

obręb nr 18 Stefanów dz. nr 117,118,192;

obręb nr 4 Kobylin dz. nr 21;

 

Rogów, dnia 10.06.2016 r.                            WÓJT GMINY ROGÓW


o b w i e s z c z e n i e
 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

stosownie do przepisu art. 53  ust.1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t. ze zm)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

informację,  o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji, lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 5103 E

w ramach PROW 2014 - 2020

na odcinku Przyłęk Duży – Kobylin, w granicach działek  o numerach ew.:

obręb nr 12 Przyłęk Duży dz. nr 153; obręb nr 15 Rogów dz. nr 741;

obręb nr 18 Stefanów dz. nr 117,118,192;

obręb nr 4 Kobylin dz. nr 21;


w związku z powyższym, informuje się, że w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi  i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Rogowie przy ul. Żeromskiego 23, pok.nr 13,
od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

 

Rogów, dnia 15.04.2016 r.                                 WÓJT GMINY ROGÓW 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2016-06-10 14:45:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Boberek
(2017-02-10 14:41:50)
 
 
ilość odwiedzin: 687188

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X