Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rogów
Herb Urząd Gminy Rogów

Czwartek 21.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Skład Rady i Komisji

 SKŁAD RADY GMINY W ROGOWIE KADENCJI 2014 – 2018  

 1. Bogdański Krzysztof

 2. Goździński Paweł

 3. Góra Robert - Przewodniczący

 4. Hymka Joanna

 5. Kaźmierczak Katarzyna

 6. Kołada Wojciech

 7. Kozioł Cezary

 8. Lenart Małgorzata

 9. Lubczyński Jan

 10. Łapka Grażyna

 11. Pastusiak Leszek

 12. Słaby Sławomir - Wiceprzewodniczący

 13. Szczepaniak Andrzej

 14. Szklarek Kazimierz

 15. Świniarska Iwona- Wiceprzewodniczący

Kompetencje Rady Gminy


 

 

SKŁAD  STAŁYCH  KOMISJI RADY  GMINY  W ROGOWIE

 

1. Komisja Rewizyjna:
    1) Grażyna Łapka
    2) Joanna Hymka
    3) Paweł Goździński
    4) Katarzyna Kaźmierczak
    5) Jan Lubczyński
Zadania komisji2. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów:
    1) Robert Góra  
    2) Sławomir Słaby
    3) Joanna Hymka
    4) Wojciech Kołada
    5) Andrzej Szczepaniak
    6) Kazimierz Szklarek
    7) Iwona Świniarska

Zadania komisji
3. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej:
    1) Małgorzata Lenart
    2) Cezary Kozioł
    3) Grażyna Łapka
    4) Andrzej Szczepaniak
    5) Iwona Świniarska

Zadania komisji

4. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku:
    1) Wojciech Kołada
    2) Kazimierz Szklarek
    3) Krzysztof Bogdański
    4) Jan Lubczyński
    5) Leszek Pastusiak

Zadania komisji

 

 


Kompetencje Rady Gminy

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r., art.18.2

 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1)  uchwalanie statutu gminy,

2)  ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3)  powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

4)  uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5)  uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6)  uchwalanie programów gospodarczych,

7)  ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8)  podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a)  określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f)   tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g)  określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

h)  tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i)   ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

10)  określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

12)  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

13)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,

14)  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

15)  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.


Zadania Komisji Rewizyjnej


1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Wójta, Urzędu Gminy, oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:
- przestrzeganie prawa,
- przestrzeganie Statutu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
- realizacja budżetu gminy,
- gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,
- realizacja uchwał Rady Gminy.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.

 


 

Zadania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu gminy.
2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju gminy
3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń
4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla gminy na wniosek Rady i Wójta Gminy
5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
6. Rozwój sieci placówek handlowo - usługowych
7. Realizacja zadań w zakresie rozwoju inwestycyjnego w gmine ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji ekologicznych
8. Polityka mieszkaniowa
9. Funkcjonowanie rozwiązań komunikacyjnych

 


 

Zadania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej

1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego gminy oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu gminy.
2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju gminy.
3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń.
4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla gminy na wniosek Rady i Wójta Gminy.
5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
6. Ocena funkcjonowania placówek oświatowych (przedszkola, szkoły, stan bazy, zabezpieczenie finansowe i organizacja pracy)
7. Wyrażanie opinii w sprawach oświaty
8. Inicjowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie ochrony zdrowia
9. Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki (stan bazy, organizacja imprez, wyniki sportowe, masowość imprez)
10. Tworzenie warunków do kontynuowania, rozwijania i inicjowania nowych imprez kulturalnych
11. Ocena funkcjonowania placówek kulturalnych w gminie (stan obiektów,organizacja pracy, upowszechnianie kultury)


 

 

Zadania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku


1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego gminy oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu gminy.
2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju gminy.
3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń.
4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla gminy na wniosek Rady i Wójta Gminy.
5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
6. Zajmowanie się problemami ładu i porządku w mieście.
7. Wyrażanie opinii w sprawach związanych z ochroną środowiska i przestrzegania porządku na terenie Gminy.
8. Prowadzenie działalności informacjnej związanej z działalnością rolniczą.
9. Dokonywanie okresowej kontroli stanu dróg i oświetlenia ulicznego.

 


 

 

 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 687188

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X