Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rogów
Herb Urząd Gminy Rogów

Czwartek 21.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Rogów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Rogów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rogów, dnia 10 czerwca 2013 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Rogów

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Rogów

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

           

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Rogowie uchwały Nr 154/XXVI/2013 z 22 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Rogów w granicach określonych w ww. uchwale.

           

            Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

            Przedmiotem zmiany planu będzie ustalenie przeznaczenia terenów, określenie sposobów zagospodarowania przestrzeni wynikających z polityki przestrzennej Gminy.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu oraz prognozy w terminie do dnia 12 lipca 2013 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Rogów, w godzinach pracy Urzędu.

           

            Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Rogów, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@rogow.eu.

           

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Rogów.

 

 

 

Wójt Gminy Rogów

Daniel Kołada

 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 687188

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X