Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia w drodze decyzji, warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne oraz budowie wiaty, na położonej w miejscowości Józefów działce o numerze ew. 208/1