Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewid. 125/1 i 126 w obrębie Popień