Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 84 w obrębie Wągry