Zgromadzenia
Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485), jest zobowiązany zawiadomić o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:
  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przyjmuje:
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
- na numer telefaksu: 42 664 14 01
- lub e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl
Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina Kowalczyk
(2015-10-27 13:56:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Kowalczyk
(2015-10-27 14:00:44)