Uwaga!
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych     


OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) od 1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe obowiązki dotyczące rejestracji przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych.
Od 1 stycznia 2012 r. działalność w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie wymagała uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta.
Rejestr jest prowadzony w formie bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach. Wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz zmiany wpisu w tym rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze i potwierdzony nadaniem numeru rejestracyjnego.
Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Rozwoju i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rogowie (pok. 12) oraz na podstronie portalu urzędu.
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, mogą wykonywać swoją działalność bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od wejścia w życie powyższej ustawy, tj. do 31 grudnia 2012 r.
Wykonywanie pozostałych usług komunalnych (opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na stację zlewną, działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części), nadal wymagają uzyskania zezwolenia.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
 

Wszystkie należności z tytułu opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto Gminy Rogów w banku: 48 8781 0006 0050 0005 2000 0010

Do pobrania:

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Oświadczenie

Wykaz firm posiadających zezwolenia na odbiór odpadów

 

 

 

plik pdf - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 03_2017.pdf Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 03_2017.pdf
(503.82 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2017-03-09 12:58:34)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 10_16.pdf Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 10_16.pdf
(430.3 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2016-10-07 09:07:32)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 07_2016.pdf Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 07_2016.pdf
(429.17 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2016-07-25 13:36:10)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 06_2016.pdf Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 06_2016.pdf
(429.14 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2016-06-30 08:15:40)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 02_2016.pdf Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 02_2016.pdf
(183.47 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2016-02-08 12:54:19)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 06_2015.pdf Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 06_2015.pdf
(366.93 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2015-06-30 12:20:03)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 05_2015.pdf Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 05_2015.pdf
(353.93 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2015-05-27 12:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - 	Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 11_2014 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 11_2014
(423.27 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2014-11-08 10:38:41)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 10_2014.pdf Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 10_2014.pdf
(341.07 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2014-10-21 12:55:08)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 07_2014.pdf Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 07_2014.pdf
(339.48 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2014-07-15 11:29:42)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 04_2014.pdf Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 04_2014.pdf
(316.38 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2014-04-16 10:48:40)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 07.02.2014 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 07.02.2014
(308.01 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2014-02-07 13:32:26)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 12_2013.pdf Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 12_2013.pdf
(307.89 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2013-12-18 08:40:53)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 09_2013.pdf Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 09_2013.pdf
(306.52 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2013-09-17 07:26:38)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Rejestr_działalnosci_regulowanej 05 22.pdf Rejestr_działalnosci_regulowanej 05 22.pdf
(329.66 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2013-05-23 09:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Rejestr 05_15 Rejestr 05_15
(326.81 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2012-10-01 10:49:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Boberek
(2013-05-15 14:20:20)
plik pdf - Rejestr 09_12 Rejestr 09_12
(226.24 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2012-09-10 15:46:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Boberek
(2012-02-03 13:09:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Boberek
(2013-12-18 08:53:23)